اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.


  استعلام قیمت و استفاده از خدمات ترجمه

کلیه تیکت های مربوط به خدمات ترجمه تخصصی مقالات علمی، ترجمه فنی صنعتی و ترجمه رسمی به این بخش ارجاع می گردد.

 استعلام قیمت و استفاده از خدمات پارافریز مقالات انگلیسی

کلیه تیکت های مربوط به خدمات پارافریز و بازنویسی مقالات انگلیسی به این بخش ارجاع می گردد.

 استعلام قیمت و استفاده از خدمات ویرایش مقالات انگلیسی

کلیه تیکت های مربوط به ویرایش مقاله انگلیسی به این بخش ارجاع می گردد.