فرمت فایل های مجاز: .jpg, .gif, .jpeg, .png, .doc, .docx, .pdf

(ضروری)

(در صورتی که درخواست شما ترجمه، پارافریز، بازنویسی یا ویرایش مقالات دانشگاهی است، لطفا این قسمت را تیک بزنید و زبان مقصد را در قسمت توضیحات پیام بالا مشخص کنید)

(در صورتی که درخواست فورمت بندی مقاله دارید، لطفا این قسمت را تیک بزنید و آدرس سایت مجله مورد نظر را در قسمت توضیحات پیام بالا مشخص کنید)

(در صورتی که درخواست تعیین میزان مشابهت (پلجریسم) مقاله توسط نرم افزار را دارید، لطفا این قسمت را تیک بزنید و نوع نرم افزار مورد نظر- ترنیتین یا آتنتیکیت - را در قسمت توضیحات پیام بالا مشخص کنید)

(در صورتی که درخواست ترجمه کتاب و/ یا چاپ کتاب دارید، لطفا این قسمت را تیک بزنید و زبان مقصد را در قسمت توضیحات پیام بالا مشخص کنید)

(در صورتی که درخواست ترجمه رسمی دارید، لطفا این قسمت را تیک بزنید و زبان مقصد را در قسمت توضیحات پیام بالا مشخص کنید)

(در صورتی که درخواست ترجمه کاتالوگ یا بروشور دارید، لطفا این قسمت را تیک بزنید و زبان مقصد را در قسمت توضیحات پیام بالا مشخص کنید)

(در صورتی که درخواست ترجمه به زبانهای دیگر دارید، لطفا این قسمت را تیک بزنید و زبان مقصد را در قسمت توضیحات پیام بالا مشخص کنید)

لطفا حروفی که در عکس زیر میبینید را در قسمت مربوطه وارد نمایید. وارد کردن این قسمت برای جلوگیری از عضویت روبات ها ضروری است.

لغو